1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Rouda gevestigd te Rotterdam, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Rouda diensten bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door Rouda, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Rouda of door feitelijke uitvoering door Rouda komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, kleuren en teksten en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Rouda.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Rouda ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Rouda gerechtigd het ontwerpen tijdelijk te stoppen of de overeenkomst te verbreken. In dit geval worden de reeds door Rouda gemaakte kosten bij de klant in rekening gebracht. Tevens worden de gemaakte uren in rekening gebracht tegen het standaard uurtarief.

3.2 Diensten gelden als geleverd, zodra de klant het verschuldigde bedrag aan Rouda heeft voldaan. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

3.3 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Rouda steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

 

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 De in de aanbiedingen van Rouda weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Rouda gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

4.3 Voor alle werkzaamheden uitgevoerd door Rouda geldt een minimumtarief van een half uur a €12,50 exclusief btw.

 

5. Betaling

5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Rouda te verrekenen met de door Rouda in rekening gebrachte bedragen.

5.2 Rouda heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

5.3 Rouda is gerechtigd de afgifte van diensten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Rouda verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.4 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Rouda vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

5.5 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Rouda verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Rouda buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Rouda om schadevergoeding te vorderen.

5.6 Onverminderd de overige rechten van Rouda uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Rouda gehouden om de incassokosten te vergoeden die Rouda heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

5.7 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

 

6. Garantie

6.1 Indien door Rouda aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren diensten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal Rouda de te leveren diensten -naar de keuze van Rouda- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Rouda de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Rouda.

6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van Rouda vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Rouda wijzigingen in de door Rouda geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

 

7. Reclames

7.1 Eventuele klachten over een door Rouda geleverde dienst, dienen terstond door de klant aan Rouda schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 30 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Rouda, binnen 30 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7.2 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Rouda het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Rouda te leveren en geleverde diensten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Rouda, zolang de klant enige vordering van Rouda, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

8.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde diensten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Rouda te bewaren.

8.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

8.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Rouda tekort schiet of Rouda goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Rouda gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde diensten terug te nemen. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Rouda was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Rouda uit de terugneming voortvloeien.

8.5 De handelsnaam Rouda evenals het logo, in welke vorm dan ook, mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt voor handelsdoeleinden.

 

9. Ontbinding en beëindiging

9.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2 In geval van verzuim van de klant is Rouda gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Rouda verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3 Rouda is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Rouda zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

10. Overmacht

10.1 Rouda is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Rouda opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Rouda niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Rouda zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Rouda als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Rouda of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in de aanlevering of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Rouda.

10.3 Indien Rouda bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Rouda is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Rouda.

11.2 De totale aansprakelijkheid van Rouda zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Rouda aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

11.3 Rouda is niet aansprakelijk voor eventuele copyright claims op enige vorm van media aangeleverd door de klant. Hieronder vallen alle soorten beeldmateriaal als video’s, foto’s e.d., en alle soorten tekst op de website als paginatekst, documenten e.d.

 

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

12.2 Op een met Rouda gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten 

12.3Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Rouda ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

 

13. Privacy

13.1 De persoonsgegevens van klanten worden onder geen enkele voorwaarde vrijgegeven of op welke manier dan ook openbaar gemaakt. Uitgezonderd is een officiële aanvraag van een overheidsinstelling, indien het doel bevordend is voor de algehele samenleving.

13.2 Indien persoonsgegevens moeten worden doorgegeven gebeurd dit altijd op een zo veilig mogelijke manier en staat Rouda in voor de persoonsgegevens tijdens de overdracht.